МАНАЙ ТӨГСӨЛТҮҮД

 

 

 

Он Дараалал

 

 

Сургалтын хэлбэр

 

Мэргэжлийн нэр

 

Оюутны тоо

1

2001 он

Эчнээ

Эрх Зүй

8

2

2002 он

Өдөр

Эдийнзасаг, удирдлага

36

Эрхзүйч

63

 

3

 

2003 он

Эчнээ

Эрхзүйч

39

Өдөр

Эрхзүйч

39

Эдийнзасагч

28

4

2004 он

Өдөр

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг, удирдлага

21

Эрхзүйч

136

 

5

 

2005 он

 

Өдөр

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг, удирдлага

33

Санхүүгийнудирдлага

15

Эдийнзасагч

5

Худалдааныэдийнзасаг

23

 

6

 

2006 он

 

Өдөр

Аялалжуулчлалэдийнзасгийнудирдлага

31

Санхүүгийнудирдлага

24

Эрхзүй

25

Хуульзүйнмагистр

14

 

 

7

 

 

2007 он

 

 

Өдөр

Аялалжуулчлалэдийнзасгийнудирдлага

32

Зочидбуудалзоогийнгазрынудирдлага

11

Бизнесийнэдийнзасагч

9

Санхүүгийнудирдлага

13

Олонулсынхудалдаабизнесийнудирдлага

6

Эрхзүй

27

Эрхзүйч

33

Хуульзүйн

9

 

 

 

 

8

 

 

 

 

2008

 

 

Өдөр

Аялалжуулчлалэдийнзасгийнудирдлага

33

Зочидбуудалзоогийнгазрынудирдлага

13

Нягтланбодохбүртгэл

31

Олонулсынхудалдаабизнесийнудирдлага

12

Эдийнзасагбизнесийнудирдлага

12

Санхүүгийнудирдлага

10

Эчнээ

Эрхзүйч

27

Өдөр

Эрхзүйч

38

Хуульзүйнмагистр

22

 

 

 

9

 

 

 

2009 он

 

 

 

Өдөр

Аялалжуулчлалэдийнзасгийнудирдлага

43

Зочидбуудал, зоогийнгазрынудирдлага

14

Гадаадхудалдаагаалийнудирдлага

66

Банкныудирдлага

40

Нягтланбодохбүртгэл

28

Олонулсынхудалдаа, бизнесийнудирдлага

10

 

 

 

Маркетингийнудирдлага

11

Эрхзүй

33

Эчнээ

Эрхзүй

13

Өдөр

Солонгосхэл, оронсудлал

12

Хуульзүйнмагистр

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 он

 

 

 

 

Өдөр

Нягтланбодохбүртгэл

68

Гадаадхудалдаагаалийнудирдлага

77

Банкныудирдлага

30

Бизнесийнэдийнзасаг

12

Олонулсынхудалдаа, бизнесийнудирдлага

7

Маркетингийнудирдлага

18

Санхүүгийнудирдлага

11

Эрхзүй

39

Орой анги

Эрхзүй

16

Эчнээ анги

Эрхзүй

14

 

 

 

 

 

 

 

Өдөр

Хятадхэлоронсудлал

8

Солонгосхэлоронсудлал

4

Олонулсынгадаадхарилцааныажилтан

15

Компьютерпрограмхангамж

17

Компьютергадаадхэл

18

Зочидбуудалзоогийнгазрынудирдлага

16

Газарзохионбайгуулалтынудирдлага

8

АялалжуулчлалАнглихэл

26

Уулуурхайнашиглалтынтехнологи

23

Уулуурхайнцахилгаантоногтөхөөрөмж

13

АялалжуулчлалЯпонхэл

17

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг

20

Хуульзүйн

19

Бизнесийнудирдлага

14

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 он

 

 

 

 

 

 

 

 

Өдөр

Солонгосхэлоронсудлал

12

Олонулсынгадаадхарилцааныажилтан

16

Компьютерпрограмхангамж

15

Компьютергадаадхэл

21

Зочидбуудал, зоогийнгазрынудирдлага

15

Газарзохионбайгуулалтынудирдлага

12

АялалжуулчлалАнглихэл

25

АялалжуулчлалЯпонхэл

14

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг

18

Нягтланбодохбүртгэл

98

Гадаадхудалдаагаалийнудирдлага

81

Маркетингийнудирдлага

12

Олонулсынхудалдаа, бизнесийнудирдлага

4

Банкныудирдлага

41

Бизнесийнэдийнзасаг

9

Эдийнзасаг

3

 

 

 

Санхүүгийнудирдлага

13

Эрхзүй

36

Орой анги

Эрхзүй

22

Эчнээ анги

Эрхзүй

15

 

Өдөр

Уулуурхайнашиглалтынтехнологи

38

Уулуурхайнцахилгаантоногтөхөөрөмж

2

Хуульзүйн

18

Бизнесийнудирдлага

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өдөр

Газарзохионбайгуулалтынудирдлага

13

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг

6

Аялалжуулчлал, англихэл

13

Аялалжуулчлал-солонгосхэл

11

Менежмент, зочидбуудалзоогийнгазрын

15

Солонгосхэл, оронсудлал

8

Хятадхэл, оронсудлал

5

ОлонУлсынхарилцаа

20

Компьютерийнпрограммхангамж

22

Компьютер-англихэл

12

Уулуурхайнашиглалтынтехнологи

29

Уулуурхайнцахилгаантоногтөхөөрөмжийнашиглалт

17

Эрхзүй

83

Менежмент, гадаадхудалдаа, гаалийнудирдлага

53

Менежмент, маркетингийн

33

Нягтланбодохбүртгэл

64

Менежмент, банкны

36

Бизнесийнэдийнзасаг

25

Эдийнзасаг

3

Оройн анги

Нягтланбодохбүртгэл

22

Эчнээ анги

Менежмент, маркетингийн

2

Эрхзүй

11

Өдөр

Менежмент, олонулсынхудалдаа

5

Хуульзүйн

48

Бизнесийнудирдлага

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

2013 он

 

 

 

 

 

Өдөр

Менежмент, газарзохионбайгуулалт

18

Аялалжуулчлалынэдийнзасаг

8

Аялалжуулчлал, англихэл

7

Аялалжуулчлал-солонгосхэл

10

Менежмент, зочидбуудалзоогийнгазрын

10

Англихэл, оронсудлал

10

Солонгосхэл, оронсудлал

3

Хятадхэл, оронсудлал

6

Оросхэл, оронсудлал

3

ОлонУлсынхарилцаа

11

 

 

 

Компьютерийнпрограммхангамж

18

Компьютерграфикдизайн

10

Компьютеранглихэл

17

Уулуурхайнашиглалтынтехнологи

48

Менежмент, гадаадхудалдаа, гаалийнудирдлага

71

Менежмент, маркетингийн

17

Нягтланбодохбүртгэл

21

Менежмент, банкны

30

Менежмент, маркетингийн

1

Бизнесийнэдийнзасаг

15

Менежмент, барилгын

19

Иргэнийаюулгүйбайдалбиехамгаалал

4

Эрхзүй

52

Уулуурхайнцахилгаантоногтөхөөрөмжийнашиглалт

16

Эдийнзасаг

3

Эдийнзасаг

21

Эдийнзасаг

19

Оройн анги

Нягтланбодохбүртгэл

4

Эчнээ анги

Эрхзүй

22

Оройн анги

Эрхзүй

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 он

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өдөр

Эрхзүй

46

Аялалжуулчлалэдийнзасгийнудирдлага

4

Аялалжуулчлаланглихэл

13

Аялалжуулчлалсолонгосхэл

2

Аялалжуулчлаляпонхэл

5

Аялалжуулчлалхятадхэл

2

Уулуурхайнашиглалтынтехнологи

64

Уулуурхайнцахилгаантоногтөхөөрөмжашиглалт

10

Уулуурхайнмашинтоногтөхөөрөмжашиглалт

17

Олонулсынхарилцаа

14

Компьютерпрограмхангамж

32

Солонгосхэлоронсудлал

6

Хятадхэлоронсудлал

11

Менежментгадаадхудалдаагаалийн

69

Банкныудирдлага

20

Нягтланбодохбүртгэл

53

Бизнеснийэдийнзасаг

24

Олонулсынхудалдаабизнесийнудирдлага

12

Менежмент, санхүүгийн

12

Менежмент, газарзохионбайгуулалт

12

Интерьердизайн

3

Хувцасзагвардизайн

1

 

 

 

Менежмент, зочидбуудлынзоогийнгазар

6

Менежмент, барилгын

28

Уулуурхайнменежмент

33

Бизнесийнудирдлага

7

Менежмент, маркетингийн

10

Иргэнийаюулгүйбайдалбиехамгаалах

7

Компьютерпрограмхамгамж

7

Орчуулга, англихэлний

21

Хуульзүйнухаан

33

Компьютерграфикдизайн

5

Багш, математикийн

17

Орой анги

Эрхзүй

22

Нягтланбодохбүртгэл

8

Эчнээ анги

Эрхзүй

8

 

 

   Анхны төгсөглт