Мэргэжил

Мэргэжлийн ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Мэрэгжлийн болон бусад хичээл зааж буй багш нар Оюутны 4 талт хөгжлийн хөтөлбөрийн агуулгыг тухайн улиралд заах хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан агуулгын ш...

Унших