Сэтгэлгээ

Харилцаа ба сэтгэлгээний ур чадвар хөгжүүлэх клуб

Багш бүр зааж буй хичээлийн агуулга арга зүйг сэтгэлгээний ур чадварыг хөгжүүлэх талаас нь шийдэж чаддаг болохХүмүүнлэгийн ажлуудыг зохион байгуулахТөслийн уралдаан т...

Унших