Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн хөтөлбөр

Мэргэжлийн чиглэл

“Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургууль” 1 Бизнесийн удирдлага 1 Банкны удирдлага Математик , Нийгмийн тухай мэдлэг 400 2 Бизнесийн эдийн заса...

Унших

Бизнесийн удирдлага

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес удирдлага эрх зүй Индекс: D041301 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах хэ...

Унших

Маркетинг

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес, удирдлага, эрх зүй Индекс: D041401 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах...

Унших

Жижиг дунд үйлдвэрлэл

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес, удирдлага, эрх зүй Индекс: D41302 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах ...

Унших

Хүний нөөц

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес удирдлага эрх зүй Индекс: D041301 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах хэ...

Унших

Бизнес удирдлага

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес удирдлага эрх зүй Индекс: D041301 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах хэ...

Унших

Нягтлан бодох бүртгэл

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Бизнес, Удирдлага, Эрх зүй Индекс: 041101 Төрөлжсөн чиглэл: Бизнес ба удирдахуй Суралцах хэ...

Унших

Эдийн засаг

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬСУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Ерөнхий чиглэл: Нийгмийн шинжлэх ухаан, мэдээлэл, сэтгүүл зүй Индекс: D031101 Төрөлжсөн чиглэл: Нийгмийн боло...

Унших