Барилга Инженерийн сургууль хөтөлбөрийн зорилго

Дүрэм журам