Хичээлийн хөтөлбөр боловсруулахад баримтлах журам


Дүрэм журам