Анхны төгсөгчийн мэдээлэл

8 Казак оюутны 1 нь шалгалт өгөөгүй ба үлдсэн 7 хүүхдээс 1 нь казакстанд сурч байна. 7 Монгол оюутны 1  нь шалгалтанд тэнцээгүй ба үлдсэн 6 оюутан ажиллаж байна.