Монголын үндэсний их сургуулийн СУРГАЛТЫН ОРЧИН / GINJIN /

Та бүхэнд Монголын хамгийн том Монголын Үндэсний Их Сургуулийн сургалтын орчинг танилцуулж байна.