Иргэний эрх зүй

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ

СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

1-р курс Намар 1-р курс Хавар
Индекс Хичээлийн нэр Кт Лекц Сем Лаб ДЭХ ДДХ Индекс Хичээлийн нэр Кт Лекц Сем Лаб ДЭХ ДДХ
1 ITS 103 Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 3 1 ENG 114 Англи хэл- II 2 64
2 MGL 125 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3 2 TOL 101 Төр, эрх зүйн онол 2 24 16
3 ENG 104 Англи хэл-I 2 3 CIL 125 Оюуны өмчийн эрх зүй 2 24 16
4 HUM 108 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3 4 MAN 117 Менежментийн үндэс 2
5 PHL 111 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3 5 RML 118 Ромын эрх зүй 2 24 16
6 HCM108 Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал 2 24 16 6 SOC 119 Социологийн үндэс 3
7 JAJ 105 Шүүх эрх мэдэл ба хууль сахиулах байгууллагын тогтолцоо 2 24 16 7 LOG 107 Логик 3
8 HIS 101 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3 8 LRE 115 Хуульчийн ёс зүй 2 24 16
Дүн 21 48 32 0 Дүн 18 96 128 0
2-р курс Намар 2-р курс Хавар
1 ENG 204 Англи хэл - III 2 1 ENG 214 Англи хэл- IV 2
2 ECN 118 Эдийн засгийн онолын үндэс 3 2 CIL 213 Иргэний эрх зүй / т.а/ 3 32 32
3 CTL 200 Үндсэн хуулийн эрх зүй 3 32 32 3 CRL 211 Эрүүгийн эрх зүй / т.а/ 3 32 32
4 CIL 203 Иргэний эрх зүй / е.а/ 3 32 32 4 ADL 202 Захиргааны эрх зүй 3 32 32
5 CRL 201 Эрүүгийн эрх зүй / е.а/ 3 32 32 5 LBL 215 Хөдөлмөрийн эрх зүй 2 24 16
6 6 IWS 444 Танилцах дадлага 4 VI/15 VIII/15
Дүн 14 96 96 Дүн 17 120 112
3-р курс Намар 3-р курс Хавар
1 CPL 300 Үндсэн хуулийн процесс 3 32 32 1 POL 311 Хууль зүйн сэтгэл судлал 2 24 16
2 CIL 303 Иргэний процессын эрх зүй 3 32 32 2 LSC 317 Эрх зүйн социологи 2 24 16
3 CRL 301 Эрүүгийн процессын эрх зүй 3 32 32 3 ENG 314 Бизнесийн англи хэл 2 64
4 LSW 305 Нийгэм хамгааллын эрх зүй 2 24 16 4 IPL 322 Захиргааны процесс 3 32 32
5 BIL 304 Бизнесийн эрх зүй 2 24 16
Дүн 13 144 128 Дүн 9 80 128
4-р курс Намар 4-р курс Хавар
1 CRL 404 Хууль зүйн клиник 3 96 1 PCS 411 Төрийн алба 2 24 16 захиргааны эрх зүйн сонгон
2 UAL 401 Төр захиргааны хууль тогтоомжийн хэрэглээ 3 96 2 AAB 415 Захиргааны хариуцлага 2 24 16
3 UCR 403 Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ 3 96 3 PAA 416 Нийтийн захиргааны эрх зүйн акт 2 24 16
4 UCL 402 Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ 3 96 4 IPL 419 Хяналт шалгалтын эрх зүй 2 24 16
5 ENG 404 Мэргэжлийн англи хэл 2 5 PLG 412 Өмчийн эрх зүй 2 24 16 иргэний эрх зүйн сонгон
6 IWS 444 Мэргэших дадлага 6 IX/05 XI/05 6 CCL 413 Гэрээний эрх зүй 2 24 16
7 CIL 414 Гэм хорын эрх зүй 2 24 16
8 CIL 430 Үнэт цаасны эрх зүй 2 24 16
9 TOE 423 Нотлох баримтын онол 2 24 16 эрүүгийн эрх зүйн сонгон
10 CRI431 Криминологи 2 24 16
11 TCG 432 Гэмт хэргийн зүйлчлэл 2 24 16
12 FMC 436 Шүүх эмнэлэг 2 24 16
Дүн 20 384 Дүн 8 96 64