Аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ СУРГУУЛЬ
СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Ерөнхий чиглэл: Үйлчилгээ Хөтөлбөрийн нэр: Аюулгүй байдал
Төрөлжсөн чиглэл: Аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ Индекс: D103801

Суралцах хэлбэр: Өдөр Суралцах хугацаа: 4 жил
намар хавар
Индекс Хичээлийн нэр кр Индекс Хичээлийн нэр кр
1-р курс
1 ITS 103 Мэдээллийн технологи, мэдээллийн систем 3 1 ENG 114 Англи хэл- II 2
2 ENG 104 Англи хэл-I 2 2 HCM108 Монголын төр эрх зүйн түүхэн уламжлал 2
3 HUM 108 Хүний хөгжил, харилцааны ёс зүй, эрх зүй 3 3 MGL 125 Монгол хэл бичиг, найруулга зүй 3
4 JAJ 105 Шүүх эрх мэдэл ба хууль сахиулах байгууллагын тогтолцоо 2 4 LOG 107 Логик 3
5 HIS 101 Монголын түүх, соёл, ёс заншил 3 5 IMP 115 Бие хүний хамгаалалтын онол арга зүй 3
6 BCP103 Тулааны урлагийн үндэс 2 6 PSY 120 Ñýòãýë ñóäëàëûí ¿íäýñ 3
7 LSA 105 Төр эрх зүйн онол 2 7 CIL125 Оюуны өмчийн эрх зүй 2
8 FND-100 Гамшгаас õàìãààëàõ менежментийн үндэс 2 8 PHL 111 Сэтгэлгээний түүх, соёл 3
9 BCT 203 Тулааны урлаг -I 3 9 BCT 213 Тулааны урлаг-II 3
10 SLS305 Цэргийн хэргийн эрдэм 2 10
Бүгд 24 Бүгд 24
2-р курс
1 ENG 204 Англи хэл - III 2 1 ENG 214 Англи хэл- IV 2
2 ADL 202 Захиргааны эрх зүй 2 2 CFL 217 Иргэн ба гэр бүлийн эрх зүй 2
3 MRD 201 Гамшгаас аврах арга зүй -I 2 3 CRL218 Эрүүгийн эрх зүй 2
4 BCT303 Тулааны урлаг -III 3 4 HRF 219 Хүний эрх эрх чөлөө 2
5 NTS 205 Үндэсний аюулгүй байдал 2 5 BCT 313 Тулааны урлаг-IV 3
6 CTL209 Үндсэн хуулийн эрх зүй 2 6 CBS 301 Бизнес өрсөлдөөний аюулгүй байдал 2
Бүгд 14 Бүгд 13
3-р курс
1 SIB301 Байгууллагын бизнесийн аюулгүй байдал 2 1 PEG 314 Мэргэжлийн англи хэл 2
2 PLL 419 Цагдаагийн эрх зүй 2 2 LSS317 Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын эрх зүй 2
3 CRL 308 Эрүүгийн процессын эрх зүй 3 3 FMS 412 Шүүх эмнэлэг 2
4 BCT 403 Тулааны урлаг -V 3 4 PSL 215 Хувийн хамгаалалтын эрх зүй 2
5 JPL318 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй 2 5 RTO319 Обьектын судалгаа 2
6 BEG304 Бизнесийн англи хэл 2 6 BCT 413 Тулааны урлаг-VI 3
Бүгд 14 Бүгд 13
4-р курс
1 SCA 420 Эмнэлэг зүй хүнсний аюулгүй байдал 2 1 IPL 417 Хяналт шалгалтын эрх зүй 2
2 AAT402 Захиргааны хариуцлага 2 2 ЕDC 311 Дипломат ёс горим 2
3 SOP 405 Хамгаалалтын сэтгэл зүй 2 3 SPT 310 Тусгай хэрэгсэл хэрэглэх арга зүй 2
4 4 ATP 400 Авто техникийн үндэс 2
Бүгд 6 Бүгд 8
Дадлага
Мэргэших дадлага 5 Нийт 120
Боловсруулсан: Хөтөлбөрийн эрхлэгч....................................
Хянасан: Салбар сургуулийн захирал ................... ..............М.Ариунтуяа